Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thứ tư - 18/08/2021 22:15

Khuyenhoc

Khuyenhoc
Công văn số 198/CTHĐ-KHVN của Hội về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
 Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam

 


      Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam xây dựng Chương trình hành động giai đoạn 2021 – 2026, cụ thể hóa nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết 29-NQ/TW (04/11/2013) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư (10/5/2019) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW (13/4/2007) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Quyết định 489/QĐ-TTg (08/4/2020) về kế hoạch thực hiện Kết luận 49-KL/TW và Chỉ thị 14/CT-TTg (25/5/2021) của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030 theo quan điểm và đường lối giáo dục trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, như sau:
      I. Mục đích, yêu cầu
      - Quán triệt đầy đủ và sâu sắc những mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục – đào tạo trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (2021), tiếp cận cách mạng công nghiệp lần thứ tư và đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện con người, nâng cao chất lượng nhân lực của chương trình chuyển đổi số quốc gia.
     - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa việc học tập của người dân trở thành hoạt động thường xuyên, thành phong trào sâu rộng trong xã hội; hình thành một văn hóa trong học tập, lấy tự học làm thước đo để đánh giá năng lực của mỗi người trong công việc và cuộc sống; qua đó, nâng cao nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược của chủ trương xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy học tập suốt đời cho mọi người.
     II. Mục tiêu chung
    - Hình thành và phát triển phương thức học tập suốt đời có tính mở, tạo điều kiện và thúc đẩy người lớn học tập thường xuyên theo hướng kết hợp học trực tiếp với học trực tuyến, học tại trường lớp, tại nơi làm việc, tại nhà trên cơ sở xây dựng các kỹ năng số cho người học, lấy tự học làm cốt nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia, dưới sự tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0.
     -  Xây dựng và thực hiện mô hình công dân học tập với những năng lực cốt lõi để có thể sống và làm việc trong điều kiện của nền kinh tế số, xã hội số và chính phủ số.
     - Thực hiện tốt các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập theo những tiêu chí phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2021 - 2026 để tạo nền tảng vững chắc cho việc xây dựng các cộng đồng học tập cấp huyện và cấp tỉnh, các thành phố học tập trong Đề án “xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030” của Chính phủ.
     III. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
    1. Đẩy mạnh việc phát triển các tổ chức Hội và hội viên theo hướng tiếp tục tăng về số lượng và nâng cao năng lực vận động nhân dân thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo yêu cầu chuyển đổi số quốc gia
    - Đến cuối năm 2025, số lượng hội viên đạt tỷ lệ 25% so với dân số trong cả nước.
   - Đạt tỷ lệ 70% trường đại học, cao đẳng có tổ chức khuyến học vào cuối năm 2025; tỷ lệ này ở hệ thống trường phổ thông cả 3 cấp là 80%.
   - Tích cực vận động đảng viên ở cơ sở thôn bản, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn gương mẫu tham gia các chi hội khuyến học và ban khuyến học.
   - Phát triển các Ban khuyến học tại các đơn vị trực thuộc của các cơ quan có ký các chương trình phối hợp với Hội khuyến học các cấp.
    2. Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị trên cơ sở hoàn thiện các tiêu chí đã triển khai trong giai đoạn 2016 – 2020 và bổ sung những yêu cầu mới đối với công dân học tập vào tiêu chí đánh giá của các mô hình học tập
    - Bảo đảm đến năm 2025, 50% người trong độ tuổi lao động của gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập đạt danh hiệu công dân học tập.
   - 80% cán bộ công chức, viên chức trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập được trang bị kỹ năng số cơ bản. 50% người trong độ tuổi lao động được phổ cập kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
    - 90% cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn hành chính cấp xã theo học chương trình ngoại ngữ và tin học do nhà nước quy định.
    - Trong gia đình học tập, mọi thành viên đều đạt chuẩn biết chữ mức độ hai trở lên.
   - Đến hết năm 2025, bảo đảm 70% gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập, 60% dòng họ đạt danh hiệu dòng họ học tập, 60% cộng đồng (thôn bản tổ dân phố) đạt danh hiệu cộng đồng học tập và 80% cơ quan, trường học, hợp tác xã, tổ sản xuất và doanh nghiệp do cấp xã quản lý đạt danh hiệu đơn vị học tập.
   - Phối hợp với ngành giáo dục thúc đẩy các cơ sở giáo dục thường xuyên, các trung tâm… thực hiện chuyển đổi số, đạt tỉ lệ 70%.
   3. Tổ chức tập huấn cho cán bộ, hội viên về các văn kiện của Đảng và Nhà nước có nội dung xây dựng xã hội học tập, trên cơ sở đó tham mưu với cấp uỷ và chính quyền các cấp có các chủ trương, kế hoạch thực hiện chương trình khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại địa phương
    - Bảo đảm 100% cán bộ, hội viên các cấp được học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư, quyết định 489 QĐ-TTg, 749/QĐ-TTg, Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
   - Tham mưu để cấp uỷ và chính quyền các cấp tỉnh, huyện và xã đều có chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và quyết định về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
   - Phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học, mời các chuyên gia chia sẻ những kiến thức về xây dựng xã hội học tập, cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, kỹ năng số và công dân số, thành phố học tập. 
   4. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh việc triển khai Thông tư 22/2020/TT-BGDĐT về tiêu chí đánh giá đơn vị học tập cấp huyện và tỉnh, xúc tiến việc xây dựng mô hình huyện học tập, tỉnh học tập
   - Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Đề án “xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030”.
   - Các cấp hội phối hợp với các cấp tương đương của ngành giáo dục phổ biến tiêu chí xây dựng mô hình đơn vị học tập cấp huyện (bao gồm cả thành phố trực thuộc tỉnh), tỉnh học tập (bao gồm thành phố trực thuộc trung ương).
   - Cùng với ngành giáo dục vận động nhân dân thực hiện vượt mức các chỉ tiêu xây dựng huyện học tập, tỉnh/thành phố học tập theo Thông tư số 22/2020/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT.
  - Phối hợp đổi mới hoạt động của hệ thống Trung tâm học tập cộng đồng, hướng theo mô hình đào tạo có tính mở để góp phần hình thành những công dân học tập giai đoạn 2021 – 2025.
   5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc triển khai các phong trào xây dựng các mô hình học tập trên địa bàn hành chính cấp xã theo các bộ tiêu chí đánh giá giai đoạn 2016 - 2021 có bổ sung các chỉ số đánh giá mới và cuộc vận động xây dựng mô hình công dân học tập
 - Đổi mới hoạt động của Tạp chí Dạy và Học ngày nay, thành lập thêm Tạp chí khuyến học điện tử để mở rộng công tác thông tin, tuyên truyền của Trung ương Hội.
  - Tạp chí Dạy và Học ngày nay, website của Trung ương Hội và hệ thống bản tin, nội san, trang tin điện tử của các địa phương bảo đảm việc cung cấp liên tục những thông tin về các cuộc vận động xây dựng các mô hình, những nhân tố mới của phong trào, những tấm gương về các mô hình tiêu biểu. 
   - Phối hợp chặt chẽ với hệ thống Đài phát thanh, Đài truyền hình Trung ương và địa phương có các bản tin, các phóng sự, các bộ phim tài liệu về việc triển khai các mô hình học tập và công dân học tập. 
   - Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học về công dân học tập, các phương thức học gắn với tự học, công dân số, chuyển đổi số quốc gia, hệ thống giáo dục mở… để làm sâu sắc sự hiểu biết của cán bộ và hội viên về các Đề án được Nhà nước giao cho Hội chủ trì.
   6. Phát triển quỹ khuyến học theo hướng đa dạng, mang lại hiệu quả cao của các suất học bổng cho học sinh, sinh viên, của các phần thưởng dành cho học sinh và người lớn có thành tích học tập tốt, hỗ trợ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ
   - Đạt mức trung bình của tiền quỹ toàn quốc tính trên đầu người từ 32.000 đồng đến 35.000 đồng vào năm 2025. 
   - Vận động các trường phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học đều có quỹ khuyến học.
   - Vận động các đơn vị học tập cấp huyện và cấp tỉnh xây dựng quỹ khuyến học.
   - Quỹ khuyến học của Trung ương Hội và của các Tỉnh, Thành hội dành tỷ lệ thích đáng để hỗ trợ người lớn có hoàn cảnh khó khăn tham gia các lớp học, khóa học thường xuyên.
    7. Tiếp tục mở rộng việc ký kết chương trình phối hợp với các bộ, ban, ngành và đoàn thể, tạo ra một liên minh các lực lượng gắn kết, chia sẻ và thúc đẩy các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
    - Tổ chức hội nghị tổng kết kinh nghiệm xây dựng mô hình liên kết, hợp tác giữa Hội với các bộ, ban, ngành, đoàn thể; củng cố mối quan hệ với các tổ chức đã ký kết chương trình phối hợp, kế hoạch hoạt động với Hội, mở rộng các sinh hoạt khoa học, các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm và thông tin để các bên gắn kết với nhau bền chặt hơn. Tiếp tục ký chương trình phối hợp với một số tổ chức Hội, trường đại học...
    - Nghiên cứu đổi mới nội dung hợp tác, tập trung vào việc xây dựng các mô hình công dân học tập, đơn vị học tập; chia sẻ tài nguyên giáo dục mở, các khóa học trực tuyến; phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học.
    8. Đẩy mạnh việc học tập gương sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo tư tưởng lấy tự học làm cốt, học không bao giờ cùng thông qua những hội nghị, hội thảo về xây dựng các mô hình học tập, về phương thức học tập mọi lúc mọi nơi trên cơ sở sử dụng công nghệ thông tin
   - Trung ương Hội và các Hội địa phương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội thảo, Hội nghị về cách học theo tinh thần “Học không bao giờ cùng” và con đường tự học của Người để vận dụng vào bản thân, ngành, lĩnh vực.
   - Kết hợp việc học tập, làm theo tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh với công tác tuyên truyền trong đổi mới và sáng tạo các hoạt động khuyến học, các phương thức học tập hiện đại.
   9. Phát triển các hoạt động đối ngoại để mở rộng hợp tác với các đối tác nước ngoài có khả năng hỗ trợ, hợp tác trong việc nghiên cứu và phát triển xã hội học tập, kinh nghiệm xây dựng mô hình công dân học tập, thành phố học tập
   - Xây dựng mối quan hệ trao đổi công việc liên quan đến những vấn đề của xã hội học tập với tổ chức UNESCO Hà Nội và một số tổ chức khuyến học, giáo dục khác (nếu có điều kiện).
   - Lấy UNESCO Hà Nội làm đầu mối mở rộng quan hệ với một số tổ chức quốc tế đang làm nhiệm vụ nghiên cứu về công dân học tập, tổ chức học tập suốt đời, thành phố học tập và các chính sách phát triển xã hội học tập.
   10. Tham gia đầy đủ và tích cực các phong trào do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; thực hiện trách nhiệm xã hội của một hội quần chúng có tính chất đặc thù, được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ.
   IV. Tổ chức thực hiện
   - Căn cứ vào các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình hành động này, Thường trực Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm để triển khai trong phạm vi toàn quốc; định kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện, có các hình thức khen thưởng, động viên kịp thời, gắn với dịp Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Khuyến học Việt Nam.
   - Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố nghiên cứu Chương trình hành động, xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình, điều kiện của địa phương. Tổ chức sơ kết, đánh giá theo kế hoạch hàng năm.
   - Tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm triển khai các mô hình học tập trên địa bàn cấp xã và mô hình công dân học tập, kết hợp với việc tổ chức Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu lần thứ II (giai đoạn 2021 – 2025) và mô hình công dân học tập lần thứ I.
Chương trình hành động này được phổ biến đến toàn thể các tổ chức Hội cơ sở và hội viên để triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2026.
Capture

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay639
  • Tháng hiện tại11,005
  • Tổng lượt truy cập517,602
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây