Bài phát biểu của GS.TS Nguyễn Thị Doan tại Hội nghị toàn quốc MTTQVN

Thứ tư - 18/08/2021 21:39
Bài phát biểu của GS.TS Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Kính thưa-

     Trước tiên, tôi xin kính chúc đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị đại biểu ở các điểm cầu mạnh khỏe và thành công.
Thưa các vị đại biểu,
     Tôi nhất trí với báo cáo trình bày trước Hội nghị của Thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chương trình hành động đã được xây dựng và xin tham gia 1 số vấn đề để khi triển khai thực hiện chương trình đạt kết quả tốt:
     1.Chúng ta cần nâng cao nhận thức về vai trò của nhân dân trong thực hiện các mục tiêu do Đại hội XIII đề ra
     Tuy chúng ta đã thấy rõ vai trò của nhân dân trong lịch sử dân tộc, song từ thực tế thưc hiên quyền và lợi ích hợp pháp của dân vừa qua, chúng ta vẫn cần nhận thức sâu sắc hơn vị trí, vai trò của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu do Đại hội Đảng XIII đề ra, để từ đó chúng ta có cách ứng xử khéo hơn, tuyên truyền, vận động tốt hơn để phát huy đầy đủ hơn sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trên tinh thần đã đoàn kết rồi càng đoàn kết hơn như lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư vừa qua để huy động mọi nguồn lực của nhân dân tốt hơn vì đây là nguyên nhân bao trùm nhất, quan trọng nhất tạo thắng lợi suốt chiều dài lịch sử vẻ vang của đất nước. Thấu hiểu vai trò của nhân dân, điểm xuyên suốt của Nghị quyết Đại hội XIII là tất cả các mục tiêu đề ra đều vì mục đích chung là Đảng ta muốn dân được sống sung sướng hơn, hạnh phúc hơn, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của dân được đảm bảo phát huy cao độ hơn để xây dựng đất nước phát triển hơn. Muốn thực hiện được điều đó thì Đảng đã xác định “Dân là gốc” đã trở thành nguyên tắc chỉ đạo mọi hoạt động của Đảng, Nhà nước ta và vì vậy Đảng ta được dân tin tưởng, chấp hành, ủng hộ hết mình. Mới từ 2020 đến nay, chúng ta đã 4 lần bùng phát dịch bênh Covid – 19 và đã chứng kiến sự lãnh đạo, điều hành của các cấp, các ngành, trong đó có MTTQ đều lấy mục tiêu “vì nhân dân phục vụ, không ai bị để lại phía sau”, và chúng ta cũng được chứng kiến sức mạnh vô biên của nhân dân trong phòng, chống lụt bão, dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội thời gian quaVới bản chất tốt đẹp, nhân dân đã thể hiện đầy đủ trách nhiệm công dân, tinh thần công dân, quyền công dân và ý thức công dân đối với cộng đồng và đất nước. Chúng ta tự hào đã vượt qua muôn vàn khó khăn và hết sức yên tâm vì có nhân dân bên cạnh.
     Do đó điều đầu tiên tất cả những người làm công tác mặt trận 1 lần nữa cần thấm nhuần sâu sắc quan điểm của Đảng về coi trọng dân, dân luôn được đặt ở vị trí trung tâm, vừa là động lực, vừa là chủ thể của sự nghiệp đổi mới.
“Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Chỉ khi chúng ta hiểu sâu sắc điều đó mới có thể thực hiện được nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc được Đảng và nhân dân tin tưởng giao cho.
     2.Về vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên trong triển khai nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng:
     Chúng ta tự hào vì vai trò của Mặt trận Tổ quốc đã được lịch sử và nhân dân thừa nhận. Chúng ta được giao nhiệm vụ là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Cầu bền, cầu chắc thì lưu thông thuận lợi và ngược lại. Song nếu cầu nối là Mặt trận Tổ quốc mà yếu, không vững thì có thể gây nên tai nạn khôn lường. Người tham gia lưu thông trên cầu có nhiều đặc điểm mới, lại sống trong bối cảnh mới, tác động của công nghệ thông tin ngày càng mạnh mẽ đến cuộc sống của họ khiến mọi người đều có trình độ hơn, năng động hơn, thông minh hơn, sắc sảo hơn và suy nghĩ nhanh hơn… Do đó theo tôi điều đầu tiên trong triển khai thực hiện nhiệm vụ là chúng ta không chỉ hiểu vai trò của dân như tôi đã nêu ở trên mà chúng ta phải hiểu dân hơn về điều kiện, hoàn cảnh, khó khăn, thuận lợi của từng gia đình trong bối cảnh hiện nay ở tại tổ chức được phân công phụ trách để kịp thời động viên, giúp đỡ họ. Từ trước đến nay chúng ta đều lấy phương châm “Gần dân, sát dân, lắng nghe dân, học dân, đảm bảo quyền lợi cho dân” nhưng đôi khi ở một số nơi thực hiện lại không phải như vậy. Thực tế đã chứng minh điều này chúng ta đều rõ và thấy rất đau lòng.
     Mặt trận Tổ quốc được giao giữ vai trò nòng cốt chính trị trong việc thực hiện quyền và trách nhiệm của dân. Thành công hay không chính là ở chỗ xử lý tốt mối quan hệ với dân trên cơ sở hiểu dân, đảm bảo dân chủ, công bằng, đảm bảo quyền và lợi ích chính đang của dân để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, vận động, tập hợp nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua, lao động sáng tạo nhằm xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng vững mạnh, đất nước ngày càng phát triển phồn thịnh.
     Bài học quý giá về phát huy vai trò, trách nhiệm, đảm bảo quyền lợi của nhân dân ngày càng được khắc đậm trong các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chính sách của Nhà nước ở mọi lĩnh vực đều hướng về dân. Mục tiêu “Của dân, do dân, vì dân” và trách nhiệm, quyền lợi của dân không chỉ dừng lại ở “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” mà đã phát triển thêm “Dân giám sát, dân thụ hưởng”. Như vậy chúng ta thấy Đảng đã chỉ rõ: Dân không phải chỉ có nhiệm vụ  biết làm để phục vụ đất nước mà còn có quyền được hưởng thành quả do mình làm ra, Nhà nước các cấp chỉ thay họ quản lý và phân phối thành quả đó theo đúng đường lối của Đảng và quy định của Nhà nước, MTTQ có trách nhiệm thay măt dân giám sát sự quản lý tài sản họ đã làm ra để không bị ai lấy đi dưới bất cứ hình thức không chính đáng nào. Do đó nếu quản lý và giám sát không tốt, để tài sản thất thoát là có lỗi với dân. Dân thụ hưởng và Dân giám sát  là điểm được nhấn mạnh rất sâu sắc trong việc đối xử với dân của Đảng ta được nêu rõ hơn trong NQĐH13 của Đảng. 
Như vậy một lần nữa cán bộ Mặt trận Tổ quốc và những người ở các tổ chức thành viên như Hội Khuyến học VN chúng tôi cần quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo trong Nghị quyết Đại hội XIII để góp phần với Mặt trận Tổ quốc làm tốt nhiệm vụ bắc cầu để Đảng, Nhà nước đến với dân và ngược lại.
     Muốn vậy theo tôi, chúng ta cần:
    - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đó tuyên truyền bằng chính tấm gương của cán bộ Mặt trận để dân hiểu sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với mình và biết được quyền lợi và trách nhiệm của mình đối với đất nước. Song, muốn dân phát huy tốt vai trò và trách nhiệm của mình thì phải nâng cao dân trí cho họ và cho chính chúng ta bằng việc thúc đẩy sự học của từng nguòi để bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ chính trị. Trong bất cứ bối cảnh nào, học tập để nâng cao trình độ mọi mặt luôn là biện pháp số 1 trong phát triển bền vững. Bài học “Diệt giặc dốt” mà Bác Hồ phát động ngày 11/6/1948 đã chứng minh điều đó. Phong trào thi đua “Diệt giặc dốt”  do Bác  phát động đã  luôn được Đảng  Nhà nước ta  đặc biệt quan tâm qua các thời kỳ  , BCHTW ra Nghị quyết 29  ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục – đào tạo. Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 11 ngày 13/4/2007 đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và kết luận 49 của BBT ngày 10/5/2019 với nhiều nội dung mới về trách nhiệm của các Tổ chức Đảng và Đảng viên với công tác này. Những kết luận này đã được CP triển khai nhanh chóng thành  chỉ thị , Nghị quyết ,QĐ tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao dân trí ngày càng phát triển  .
     - 
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ta đã xác định động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước. Nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc là làm nòng cốt chính trị thực hiện tư tưởng chỉ đạo đó thông qua đội ngũ cán bộ của mình trên tinh thần thực hiện tốt lời dạy của Bác, đối với cán bộ Mặt trận “Lắng nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”, thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội. Những nhiệm vụ Mặt trận Tổ quốc được giao nhằm khơi dậy sức mạnh mềm của dân tộc ta, nhân dân ta đó là: Tình đoàn kết, nhân ái, trí thông minh, lòng dũng cảm, tinh thần sáng tạo,… mà thực tế đã chứng minh 70% thành công là do sức mạnh mềm mang lại. Do đó mỗi cán bộ Mặt trận phải biết khéo léo khơi dậy sức mạnh mềm ấy trong mỗi con người Việt Nam, mỗi cán bộ Mặt trận phải là người “dân vận khéo”, có đầy đủ năng lực, phẩm chất và phát huy hết sức mạnh mềm của mình trong tuyên truyền, thuyết phục, vận động quần chúng nhân dân. Bác Hồ đã dạy “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Hiện nay Cách mạng 4.0 với Công nghệ Thông tin phát triển đang tác động mạnh mẽ vào mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội,vào  từng con người buộc mọi người phải thích ứng, nếu không sẽ bị gạt sang 1 bên.  Các thế lực thù địch câu kết với phần tử thoái hóa biến chất trong nước tìm mọi cách để chống phá chúng ta. Mạng xã hội là công cụ chủ yếu để chúng sử dụng vào mục đích này. Do đó cán bộ Mặt trận cần học tập nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị để “Dân vận khéo” hơn. Bác Hồ đã dạy: “Dân biết giải quyết nhiều vấn đề 1 cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ mà những đoàn thể to lớn nghĩ mãi không ra”. Do đó cán bộ Mặt trận phải “Sát dân hơn, lắng nghe dân hơn, hiểu dân hơn và vì dân hơn”. Theo tôi điều quan trọng nhất để phát huy tốt sức mạnh mềm của dân thông qua “Dân vận khéo” nằm ở cách ứng xử với dân. Giải quyết mối quan hệ với dân thông qua ứng xử là một nghệ thuật đòi hỏi sự khéo léo và tính tinh tế cao và điều này nằm ở chính thái độ tiếp xúc với dân bằng tình cảm chân thành, luôn coi dân là nguòi ruột thịt của mình . Bác Hồ đã để lại cho chúng ta nhiều bài học đối với dân đơn giản nhưng mang tính nhân văn sâu sắc, và không khó thực hiện, chúng ta cần nghiện cứu và làm theo Bác. Song, những bài học đó tuy đơn giản nhưng có thực hiện được hay không còn phụ thuộc vào cái tâm của từng cán bộ và năng lực vận động quần chúng của từng người. Cho nên cùng với các giải pháp về công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho dân thì nâng cao nhận thức, năng lực và đạo đức ứng xử của cán bộ Mặt trận là một giải pháp quyết định sự thành bại của công tác vận động quần chúng.  Cán bộ Mặt trận là người trực tiếp tiếp xúc với dân và đại diện cho quyền lợi chính đáng của dân nên kỹ năng ứng xử và đạo đức ứng xử cần được nhận thức đúng và quan tâm hơn. Như vậy muốn thực hiện tốt nhiệm vụ trước tiên chungs ta cần nâng cao nhận thức toàn diện về vai trò của Nhân dân và vai trò, trách nhiệm của MTTQ trong thực hiện NQĐH13 của Đảng. Nhận thức đúng kết hợp với cái TÂM trong sáng, chúng ta sẽ hành động đúng và sẽ thành công.Chúng ta vừa làm tròn trách nhiêm với dân vừa làm tròn trách nhiệm với Đảng. Như vậy là trọn cả đôi đằng.
      Từ vai trò, vị trí của nhân dân và nhiệm vụ quan trong của Mặt trận Tổ quốc như đã phân tích ở trên cùng với  thực tế hoạt động của Mặt trận Tổ quốc thời gian vừa qua, tôi xin kiến nghị:
     - Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần quan tâm hơn nữa đến Mặt trận Tổ quốc từ công tác bố trí cán bộ, Đại biểu Quốc hội đến điều kiện hoạt động cho MTTQ các cấp  , trong đó có các tổ chức, hội thành viên của Mặt trận Tổ quốc, tạo điều kiện thuận lợi cả về kinh phí và động viên tinh thần cho các tổ chức này hoạt động vì các tổ chức này chính là cánh tay nối dài của Mặt trận Tổ quốc, hoạt động rất hiệu quả, giúp cho địa phương rất nhiều (chúng tôi đã có khảo sát vấn đề này với chủ đề tác dụng của  xây dựng các mô hình học tâp ở 63 tỉnh thành). Không nên để tình trạng như ở 1 số địa phương vừa qua: nhiều hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nhưng tổ chức thiếu ổn định, thiếu cả kinh phí hoạt động theo quy định nhưng vì trách nhiệm nên vẫn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhưng nếu có điều kiện hoạt động tốt thì hiệu quả sẽ cao hơn.
     - Đối với Mặt trận Tổ quốc các cấp: Tôi nhất trí vói các giải pháp được nêu trong báo cáo (Cần quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực thực tế của cán bộ trong hệ thống, và đảm bảo điều kiện cho họ thực hiên nhiệm vụ  ,nghiên cứu tác động của Cách mạng 4.0 và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của mình để đổi mới nội dung và phương thức nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc. Thực hiện số hóa Mặt trận Tổ quốc các cấp theo chương trình của Chính phủ). Tôi nhận thấy chúng ta cần hướng mạnh hơn về cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong thực hiện nhiệm vụ, tập hợp lực lượng, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc để Mặt trận Tổ quốc thực sự trở thành ngôi nhà chung của nhân dân trên tinh thần đã quyết tâm rồi càng quyết tâm hơn theo lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư để MTTQ hoàn thành các nội dung của chương trình hành động đã xây dựng.
      Trong thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động, đề nghị MTTQ nghiên cúu lồng ghép các tiêu chí về gia đình học tập , công dân học tập vào tiêu chí đánh giá hiệu quả cuộc vận động ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh như chỉ đạo của TTG trong QĐ 1373 ngày 30/7/2021 về phê duyệt Đề án xây dựng XHHT giai đoạn 2021-2030 (Mục 13.a).
      Hội Khuyến học Việt Nam là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc sẽ tuyên truyền để cán bộ, hội viên học và thấm nhuần  những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thực hiện tốt chương trình hành động đã xây dựng, góp phần tích cực vào việc xây dựng đất nước ta trở thành “Xã hội học tập”, mỗi người dân Việt Nam trở thành “Công dân học tập”, mỗi gia đình, dòng họ trở thành “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” nhằm góp phần nâng cao dân trí cho nhân dân.
Xin thay mặt cho hơn 20 triệu hội viên Hội Khuyến học Việt Nam xin gửi tới đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đông chí bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND, HĐND và các tổ chức chính trị - xã hội lời cảm ơn chân thành vì đã quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo, tạo điều kiện và phối hợp tốt với Hội Khuyến học Việt Nam trong thời gian qua. Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của các đồng chí đến Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức thành viên. Xin trân trọng cảm ơn./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập21
  • Hôm nay361
  • Tháng hiện tại15,546
  • Tổng lượt truy cập503,430
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây