Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình http://hoikhuyenhocqb.gov.vn

Hướng dẫn số 35/HD-HKH ngày 11/3/2016 của Hội Khuyến học Quảng Bình.
01.04.2016

Hướng dẫn đánh giá, công nhận "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập", "Đơn vị học tập" ở cơ sở thuộc cấp xã quản lý giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Quảng Bình
 


 

 

 


URL của bản tin này::http://hoikhuyenhocqb.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=174

© Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình contact: admin@mail.com